Licznik odwiedzin:
168559
Licznik wyświelteń podstrony:
3649

Nabór na stanowisko bibliotekarza

Nabór na stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

OGŁOSZENIE NR 1/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza
w wymiarze pełnym czasu pracy (etat)

Praca na stanowisku bibliotekarza w Mediatece w Miejskiej Bibliotece Publicznej obejmowała będzie m.in.:
- aktywny udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników,
- udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
- udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,
- prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu korzystania z komputerów i Internetu,
- współdziałanie z innymi działami w zakresie edukacji kulturalnej, literackiej i informacyjnej,
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystka, sprawozdawczość).
Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze lub inne humanistyczne (np. kulturoznawstwo, filologia polska, kierunki pedagogiczne, itp.),
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- doświadczenie w pracy w bibliotece ( praktyki studenckie, odbyty staż, praca w innej bibliotece),
- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office
- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem,
- deklaracja do podjęcia podyplomowych studiów w przypadku osób bez przygotowania bibliotekoznawczego.
- znajomość programu bibliotecznego PROLIB M21 i programu SOWA.
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- znajomość rynku wydawniczego w zakresie multimediów i dokumentów audiowizualnych
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- komunikatywność,
- sumienność,
- odpowiedzialność,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
Życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- oświadczenie o chęci podjęcia podyplomowych studiów bibliotekoznawczych.
Kopie innych dokumentów:
- kserokopia dowodu osobistego,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności.
Termin i miejsce składania dokumentów:
- Dokumenty w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”, należy składać do dnia 17 lutego 2012r. do godz. 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Rynek 3, w sekretariacie – III piętro.
- Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
- Po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mbpkk.pl – zakładka Praca w Miejskiej Bibliotece Publicznej upowszechniona zostanie informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
- Informacja o wyniku naboru (rozstrzygnięciu) będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mbpkk.pl – zakładka

Praca w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy:
- zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 77 482 37 42


Kędzierzyn-Koźle, dnia 03.02.2012r.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
Helena BulandaZałączniki:
1. Kwestionariusz osobowy
2. Druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia

Załączniki do pobrania

Nazwa Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Rozmiar 26 (kB)
Typ DOC Pobierz załącznik
Nazwa Druk obejmujący wszystkie wymagane oświadczenia
Rozmiar 24 (kB)
Typ DOC Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Nabór na stanowisko bibliotekarza
podmiot udostępniający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
osoba, która wytworzyła informację Helena Bulanda
osoba, która odpowiada za treść informacji Ireneusz Major
osoba, która wprowadziłą informację Ireneusz Major
data wytworzenia informacji 03.02.2012
czas udostępnienia informacji 03.02.2012 14:28:47
czas ostatniej aktualizacji 03.02.2012 14:28:47
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 482-37-42

Projekt i realizacja:

e-direct